Privacyverklaring Doesburg Components

Doesburg Components is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals is weergegeven in deze privacy verklaring. Daarbij acht Doesburg Components de omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden dan ook door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en/of gebruiken en met welk doel.

Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 30 oktober 2023.

Contactgegevens

Website:                        https://www.doesburg-comp.nl/

Adres:                             De Flammert 11155854 NB Nieuw Bergen

Mailadres:                     info@doesburg-comp.nl

Doesburg Components respecteert uw privacy en is toegewijd aan het beschermen van uw persoonsgegevens. Dit privacy beleid legt uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle informatie die u aan ons kunt verstrekken waarmee u geïdentificeerd kunt worden, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens.

Artikel 1. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het afnemen van een dienst van Doesburg Components verkrijgen wij bepaalde gegevens. Dat kunnen mogelijk persoonsgegevens zijn. Uitsluitend bewaren en gebruiken wij de persoonsgegevens die direct door u zijn verstrekt, in het kader van de aangevraagde dienst. De volgende gegevens gebruiken wij voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

·       NAW-gegevens

·       Telefoonnummer

·       E-mailadres

·       IP-adres

·       Bankrekeningnummer

·       Gegevens over activiteiten op onze website; en

·       Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt aan ons.

De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats op basis van één van de volgende grondslagen:

·       Wij hebben toestemming tot verwerking

·       Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeengekomen dienst

·       Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen

·       Het dient een gerechtvaardigd belang

 

Doesburg Components verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend met de volgende doelen:

·       Om onze website te beheren en te verbeteren

·       Om u te informeren over onze producten en diensten

·       Om contact met u op te nemen

·       Om uw vragen te beantwoorden

·       Om u te helpen met technische problemen

·       Om uw veiligheid te beschermen

 

Artikel 2. Publiceren van persoonsgegevens

Doesburg Components verkoopt en/of deelt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Doesburg Components blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

We delen uw persoonsgegevens alleen met andere bedrijven of personen wanneer dit nodig is om onze diensten te verlenen of onze wettelijke verplichtingen na te komen. We kunnen uw persoonsgegevens delen met:

Onze werknemers, agenten en contractanten

Overheidsinstanties

 

Artikel 3. Bewaartermijn persoonsgegevens

Doesburg Components bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld dan wel zolang als vereist op grond van de geldende wet- en regelgeving.

 

Artikel 4. Cookies

Doesburg Components gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor meer informatie over de cookies die Doesburg Components gebruiken, verwijzen wij u graag naar ons Cookiebeleid, te vinden op onze website.

 

Artikel 5. Wijzigen, inzage en/of verwijderen van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar:
info@doesburg-comp.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs en Burgerservicenummer (BSN) bij het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. Doesburg Components zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen zes weken, op uw verzoek reageren.

 

Artikel 6. Autoriteit Persoonsgegevens

Doesburg Components wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Artikel 7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Doesburg Components neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via ons algemene nummer of via info@doesburg-comp.nl.

 

Doesburg Components heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

·        Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

·       TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

·       Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

·       Beveiligingsmaatregelen voor onze website en IT-systemen

·       Toegangscontroles op onze bedrijfslocaties

·       Privacy beleid voor onze werknemers

 

Artikel 8. Wijzigingen privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Artikel 9. Kwetsbaarheden

Wij horen het graag als u kwetsbaarheden of bijzonderheden in onze website of andere toepassingen tegenkomt. Dit kan via de volgende weg:
info@doesburg-comp.nl.

 

Artikel 10. Afsluiting

Graag maken wij u erop attent dat Doesburg Components op een verantwoordelijke wijze met uw gegevens omgaat. Wij verwachten dat u op eenzelfde wijze met onze en uw gegevens omgaat.